تقاضای صدور دومین گروه مدارک نورث وست ارسال شد. - NWIU & GKV

بیش از یکصد گواهینامه در مسیر صدور و ارسال به ایران هستند.

همانگونه که پیش بینی میشد ، تقاضای صدور گواهینامه نورث وست بسرعت در افزایش است. گروه دیگری از دانش آموختگان که مدارک خود را به واحد آموزش مستقر در شعب تهران تحویل داده اند تا کمتر از یکماه آینده مدارک خود را دریافت می نمایند.

خبرهای رسیده از شعب تهران حاکی از ابراز خوشحالی دریافت کنندگتن سری اول است به نحوی که این گواهینامه در کشور و خارج از کشور عکس العمل های خوبی را برای مخاطبان ایجاد نموده است.

از روابط عمومی دهکده جهانی درخواست شده تا مصاحبه های مختلف تصویری از زبان دارندگان گواهی را بزودی منتشر نماید.